Meny Toogle menu

Rettigheter og plikter

Det er viktig å være klar over at personopplysningsloven og åndsverksloven har regler for hva man kan publisere om andres privatliv. I Norge er personvernet beskyttet gjennom personopplysningsloven. Det er Datatilsynet som forvalter loven. Enhver som publiserer bilder eller andre personopplysninger på nettet må derfor også forholde seg til personopplysningsloven. For mer informasjon om personopplysninger i tilknytning til nettbruk, se www.datatilsynet.no

TIPS:

  • Medietilsynets Trygg bruk-prosjekt har også laget et forslag til samtykkeærklæring for barn i forbindelse med bilder og videoopptak på skole, barnehage og fritidsklubb/idrettslag.
  • Datatilsynet har laget en veileder om bilder av barn på nett. Last den ned her: I beste mening - et veiledningshefte om bilder av barn på nett.
  • En enkel forklaring for bruk av bilder på internett finner du på ung.no.

Om fotografering i det offentlige rom og hva man har lov til å publisere

Det finnes mange ulike oppfatninger av dette, og i noen situasjoner kan det nok være vanskelig å vite hvor grensene går. Vi skal derfor se hva lovverket sier og hvordan denne praktiseres. Selv om loven tilsynelatende er klar, kan den likevel oppfattes forskjellig fra person til person, avhengig av situasjonen. Om du selv mener situasjonen tilsier at du kan ta og publisere bilder, kan det f. eks. være at det setter personen i et uheldig lys som han eller hun ikke ville godtatt. Om du har til hensikt å publisere bilder av personer bør du forsikre deg om at dette gjøres med personens samtykke. 

Hva sier åndsverksloven?

Paragraf 45c i åndsverksloven sier følgende:

Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når:

  • a) avbildningen har aktuell og allmenn interesse
  • b) avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet
  • c) bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse
  • d) eksemplar av avbildningen på vanlig måte vises som reklame for fotografens virksomhet og den avbildede ikke nedlegger forbud
  • e) bildet brukes som omhandlet i § 23 tredje ledd eller § 27 andre ledd

Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår.

Hva sier personvernloven?

§ 8. Vilkår for å behandle personopplysninger

Personopplysninger (jf. § 2 nr. 1) kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, eller behandlingen er nødvendig for

  • a) å oppfylle en avtale med den registrerte, eller for å utføre gjøremål etter den registrertes ønske før en slik avtale inngås,
  • b) at den behandlingsansvarlige skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse,
  • c) å vareta den registrertes vitale interesser,
  • d) å utføre en oppgave av allmenn interesse,
  • e) å utøve offentlig myndighet, eller
  • f) at den behandlingsansvarlige eller tredjepersoner som opplysningene utleveres til kan vareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen.

Interne kontrollrutiner:

  • Alt som lastes opp går gjennom kontroll hos oss i Ungdom & Fritid med jevne mellomrom. Vi vil derfor fjerne alle bilder vi mener er krenkende osv.
  • Rapportering: Hvis et bilde skulle bli lastet opp som noen ikke ønsker skal være offentlig kan dette rapporteres inn og bildet fjernes umiddelbart (send mail til post@ungogfri.no ).
  • Alle som laster opp bidrag må identifisere seg gjennom facebook innlogging.
  • Alle som laster opp må også sette seg inn i gjeldene regler før de kan laste opp bidrag.
Lukk

Ditt øyeblikk
Del din historie her

På ungtid.no ønsker vi å få vise frem klubbøyeblikkene sammen med dere. Her skal vi fronte klubbene, deres historie og mangfoldet av aktiviteter.

Prosjektet er støttet av